MoreFun hakda

ýolbaşçylyk, hyzmatdaşlyk we innowasiýa

Bary-ýogy 7 ýylda 33 million POS terminaly iberdik we dünýäde 3-nji uly öndürijidir

Gelip çykyşy

POS terminallaryny öndürmek we marketing etmek üçin dünýä derejesindäki kompaniýa döretmek arzuwy we islegi bilen;“Morefun” 2015-nji ýylyň mart aýynda alty sany dost we on bäş ýyldan gowrak wagt bäri bilelikde işleýän R&D we Önümçilik hünärmenleri topary tarapyndan döredildi.

Yhlas we erjellik bilen kompaniýany esaslandyryjylar toparlaryň hyzmatdaşlygy we kämillik we täzelik üçin ymtylýan bir guramany terbiýeledi.Gözleg we gözleg işlerine, önümiň hiline we netijeli önümçiligine ünsümiz, birnäçe ýurtda bölekleýin we agentlik bank talaplarynyň giň spektrine laýyk gelýän QR Code, Mobile we Card esasly tölegleri kabul etmek üçin POS terminallarynyň giň toplumyny döretmäge kömek etdi.

Alty ýyllap işimizi tamamlap, 25 milliondan gowrak terminaly iberip, dünýädäki iň gowy 3 POS töleg terminaly öndürijileriniň hataryna girip, önümlerimiziň adamlaryň durmuşyna we durmuşyna üýtgeşiklik getirýändigine buýsanýarys.Şeýle hem, hakykata buýsanýarys, işgärlerimiziň 75% -den gowragy ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri bilelikde işledi we her ýyl täze belentliklere ýetmäge mümkinçilik berdi.Häzirki wagtda köp medeniýetli topar bilen global aýak yzymyzy çaltlyk bilen giňeldip, Hytaýyň materiginde joşgunly gurama we bazaryň lideri.

DNK-da ornaşdyran, işewür hyzmatdaşlary we işgärleri barada alada edýän medeniýet, täze, özara peýdaly gatnaşyklary döretmäge we has köp hyzmatdaş we işgär arzuwlaryny amala aşyrmaga kömek eder diýip ynanýarys.

news

Biziň şygarymyz

Dogruçyllyk, zähmetsöýerlik we yhlas bilen kämilligi üpjün etmek.

Biziň strategiýamyz

Önümiň we gaýtadan işlemegiň innowasiýasy, netijeli in engineeringenerçilik we önümçilik arkaly gymmaty döretmek üçin hyzmatdaşlarymyza töleg terminallarymyz bilen bazara çykmak we hyzmatlaryň bahasyny arzanlatmak üçin kömek edýäris.

Biziň maksadymyz

Employeeser ýüzündäki dürli ulanyjylaryň köpüsine töleg çözgütlerini hödürleýän iň oňat işgär zehinini we ýokary ösüş hyzmatdaşlaryny çekmäge kömek edýän höwesjeňlerimize höwes bilen işleýän işgärlerimiz, hyzmatdaşlarymyz we ahyrky ulanyjylarymyz üçin iň gowy netijeleri bermek.

head

Innowasiýa

intersection

Bütewilik

quality-1

Hil

handshake-1

Borç

energy-saving

Netijelilik

trophy-1

Win Win garaýşy

Çelgiler

 • 2015
  • 60 million RMB ygtyýarly maýasy bilen döredilen kompaniýa
  • ISO9001 tarapyndan tassyklanan kompaniýa
  • Ilkinji önümi çykardy we UnionPay-nyň UPTS şahadatnamasyny berdi
 • 2016
  • Hytaýda iň ýokary töleg hyzmatyny üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk
  • 1 million POS enjam iberildi
 • 2017
  • “UnionPay” tarapyndan tassyklanan kompaniýa
  • POS önümleri üçin PCI tassyklamasyny aldym
  • 1,76 million POS enjamy iberildi
 • 2018
  • 6 sany täze töleg terminaly işe girizildi
  • 5,25 million POS enjam iberildi
 • 2019
  • Halkara bazaryna girdi
  • 6 million POS enjam iberildi
  • Hindistanda şahamça açyň
 • 2020
  • Aziýa we Afrika sebitlerinde berk binýady döretdi
  • 11,5 million POS enjamy iberildi
  • Aziýa-Pacificuwaş ummanyndaky POS terminallarynyň iň uly üpjünçisi we dünýäde 3-nji orunda durýar (Nilson Report tarapyndan geçirilen)
 • 2021-nji ýyl
  • PCI PIN Howpsuzlyk talaplary bilen tassyklanan kompaniýa
  • Daşary ýurt bazarlarynyň 50-den gowrak ýurda çalt giňelmegi
  • Daşary ýurt bazarlarynda ýyllyk satuw 2020-nji ýyldan iki esse köpeldi
 • Biz

  3-nji uly

  dünýä derejesinde POS terminallaryny üpjün ediji

  Iň ulusy

  Aziýa-Pacificuwaş umman sebitindäki POS terminallaryny üpjün ediji

  Iň gowy 3-ligiň arasynda

  Hytaýdaky PSP-leri üpjün edijiler

  Wezipe

  aboutus

  Işgärler

  Işgärlere toparlaýyn işlemek we kämillik arkaly has uly belentliklere ýetmek üçin hyzmatdaşlyk edip, zehinlerinden has gowy peýdalanmak üçin platforma üpjün ediň.Iş ýeriniň bagtly we sazlaşykly bolmagyny üpjün etmek, dünýä derejesindäki POS töleg terminaly öndürijisi bolmak maksadymyza ýetmek maksady bilen bitewilik.

  Hyzmatdaşlar

  Hyzmatdaşlarymyza ygtybarly, ygtybarly, kepillendirilen POS terminallary, ösüş çykdajylaryny azaltmaga kömek edýän we wagtyň geçmegi bilen bazara azaldýan kömekçi gurallar we hyzmatlar bilen üpjün etmek, şeýlelik bilen hyzmatdaşlarymyzy has öndürijilikli we täsirli edýär.

  Kompaniýa

  Täze belentlikleri giňeltmek we POS töleg çözgütlerini üpjün ediji hökmünde global liderlige ýetmek ugrundaky zähmet we erjellik bilen her päsgelçiligi ýeňip geçmek.