MoreFun hakda

ýolbaşçylyk, hyzmatdaşlyk we innowasiýa

Bary-ýogy 7 ýylda 33 million POS terminaly iberdik we dünýäde 3-nji uly öndürijiniň hataryna girýäris

Gelip çykyşy

POS terminallaryny öndürmek we satmak boýunça dünýä derejesindäki kompaniýa döretmek arzuwy we islegi bilen;“Morefun” 2015-nji ýylyň mart aýynda on bäş ýyldan gowrak bile işlän alty sany dost we R&D we Önümçilik hünärmenleri topary tarapyndan döredildi.

Yhlas we erjellik bilen kompaniýany esaslandyryjylar toparlaryň hyzmatdaşlygy we kämillik we täzelik üçin ymtylýan guramany terbiýeledi.Gözleg we gözleg işlerine, önümiň hiline we netijeli önümçiligine ünsümiz, birnäçe ýurtda bölekleýin we edara bank talaplarynyň giň spektrine laýyk gelýän QR Code, Mobile we Card esasly tölegleri kabul etmek üçin POS terminallarynyň giň toplumyny döretmäge kömek etdi.

Alty ýyl işini tamamlap, 25 milliondan gowrak terminaly iberip, dünýädäki iň gowy 3 POS töleg terminaly öndürijileriniň hataryna girip, önümlerimiziň adamlaryň durmuşyna we durmuşyna üýtgeşiklik getirýändigine buýsanýarys.Şeýle hem, işgärlerimiziň 75% -den gowragy ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri bilelikde işledi we her ýyl täze belentliklere ýetmegimizi üpjün etdi.Häzirki wagtda köp medeniýetli topar bilen global aýak yzymyzy çaltlyk bilen giňeldip, Hytaýyň materiginde joşgunly gurama we bazar lideri.

DNK-da ornaşan, işewür hyzmatdaşlary we işgärleri barada alada edýän medeniýet, täze, özara peýdaly gatnaşyklary döretmäge we has köp hyzmatdaş we işgär arzuwlaryny amala aşyrmaga kömek eder diýip ynanýarys.

habarlar

Biziň şygarymyz

Dogruçyllyk, zähmetsöýerlik we yhlas bilen ýokary derejäni bermek.

Biziň strategiýamyz

Önüm we gaýtadan işlemek innowasiýalary, netijeli in engineeringenerçilik we önümçilik arkaly gymmaty döretmek üçin hyzmatdaşlarymyza töleg terminallarymyz bilen bazara çykmak we hyzmatlaryň arzan bahasyny azaltmak.

Biziň maksadymyz

Employeeser ýüzündäki dürli ulanyjylaryň köpüsine töleg çözgütlerini hödürleýän iň oňat işgär zehinini we ýokary ösüş hyzmatdaşlaryny çekmäge kömek edýän höwesjeňlerimiz bolup işleýän işgärlerimiz, hyzmatdaşlarymyz we ahyrky ulanyjylarymyz üçin iň gowy netijeleri bermek.

kellesi

Innowasiýa

çatrygy

Bütewilik

hil-1

Hil

el çarpmak-1

Borç

energiýa tygşytlaýjy

Netijelilik

kubok-1

Win ýeňiş

Çelgiler

 • 2015
  • 60 million RMB ygtyýarly maýasy bilen döredilen kompaniýa
  • ISO9001 tarapyndan tassyklanan kompaniýa
  • Ilkinji önümi çykardy we UnionPay-nyň UPTS şahadatnamasyny berdi
 • 2016
  • Hytaýda iň ýokary töleg hyzmatyny üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk
  • 1 million POS enjamy iberildi
 • 2017
  • “UnionPay” tarapyndan tassyklanan kompaniýa
  • POS önümleri üçin PCI tassyklamasyny aldym
  • 1,76 million POS enjamy iberildi
 • 2018
  • 6 sany täze töleg terminaly işe girizildi
  • 5,25 million POS enjamy iberildi
 • 2019
  • Halkara bazaryna girdi
  • 6 million POS enjamy iberildi
  • Hindistanda şahamça açyň
 • 2020
  • Aziýa we Afrika sebitlerinde berk binýady döretdi
  • 11,5 million POS enjamy iberildi
  • Aziýa-Pacificuwaş ummanyndaky POS terminallaryny iň uly üpjün ediji we dünýäde 3-nji orunda durýar (Nilson Report tarapyndan geçirilen)
 • 2021
  • PCI PIN Howpsuzlyk talaplary bilen tassyklanan kompaniýa
  • Daşary ýurt bazarlarynyň 50-den gowrak ýurda çalt giňelmegi
  • Daşary ýurt bazarlarynda ýyllyk satuw 2020-nji ýyldan iki esse artdy
 • Biz

  3-nji uly

  dünýäde POS terminallaryny üpjün ediji

  Iň ulusy

  Aziýa-Pacificuwaş umman sebitindäki POS terminallaryny üpjün ediji

  Iň gowy 3

  Hytaýdaky PSP-leri üpjün edijiler

  Wezipe

  hakda

  Işgärler

  Işgärler üçin toparlaýyn işlemek we kämillik arkaly has uly belentliklere ýetmek üçin hyzmatdaşlyk edip, zehinlerinden has gowy peýdalanmak üçin platforma üpjün ediň.Iş ýeriniň bagtly we dünýä derejesindäki POS töleg terminaly öndürijisi bolmak maksadymyza ýetmek ugrundaky maksatlaryň bitewiligi bilen sazlaşykly bolmagyny üpjün etmek.

  Hyzmatdaşlar

  Hyzmatdaşlarymyza ygtybarly, ygtybarly, kepillendirilen POS terminallary, ösüş gurallaryny we hyzmatlaryny üpjün etmek, ösüşiň bahasyny azaltmaga kömek edýär we bazara wagt kesýär, şeýlelik bilen hyzmatdaşlarymyzy has öndürijilikli we täsirli edýär.

  Kompaniýa

  Täze belentlikleri giňeltmek we POS töleg çözgütlerini üpjün ediji hökmünde global liderlige ýetmek ugrundaky zähmet we tutanýerlilik bilen ähli päsgelçilikleri ýeňip geçmek.