sahypa_top_back

Habarlar

 • Täze programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy şahadatnamalary alyndy

  Täze programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy şahadatnamalary alyndy

  Recentlyakynda, Milli awtorlyk hukugy administrasiýasy tarapyndan berlen 16 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy şahadatnamasyny aldyk.Tehnologiki ösüş innowasiýalaryna we intellektual eýeçiligi goramaga hemişe uly ähmiýet berdik we 50-den gowrak programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny we 30-dan gowrak oýlap tapyş pate aldyk ...
  Koprak oka
 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI Gündogar 2022

  GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI Gündogar 2022

  31-nji maýdan 1-nji iýuna çenli Birleşen Arap Emirlikleri Dubaýyň Smart Card, Töleg we bölekleýin sergi (üznüksiz Eastakyn Gündogar) Dubaýyň halkara konwensiýa we sergi merkezinde geçirildi.Fujian Morefun elektron tehnologiýasy C ...
  Koprak oka
 • Täze ofis meýdanyna göçendigimiz üçin kompaniýamyzy mähirli gutlaýaryn!

  Täze ofis meýdanyna göçendigimiz üçin kompaniýamyzy mähirli gutlaýaryn!

  Yssy ýazda “MoreFun” we onuň golçur kompaniýasy täze ofis binasyna göçdüler.Morefun täze ofis meýdany, Cangshan Intelligent Indust A3-de ýerleşýär ...
  Koprak oka
 • Täze başlangyç, täze maksat Morefun 2021-nji ýyldaky ýyllyk ýygnagy.

  Täze başlangyç, täze maksat Morefun 2021-nji ýyldaky ýyllyk ýygnagy.

  Igerolbars ýyly ýakyn wagtda gelýär, hemme zat gülläp ösýär.2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Minçingdäki “Qidie Hot Spring” şypahanasynda “Fujian MoreFun Elektron Tehnologiýa Co.Annualyllyk duşuşygy başlamazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Nilson hasabaty, POS terminal iberişleri, 2021-nji ýylyň sentýabr

  Nilson hasabaty, POS terminal iberişleri, 2021-nji ýylyň sentýabr

  “Morefun” dünýä boýunça 3-nji, Aziýa-Pacificuwaş ummany sebitinde 1-nji orny eýeledi Morefun öndürijilik aýratynlyklary: ipped Iberilen: 11.52 million, 51 51.3% artmak ● Bazar paýy: 8.54%, 45 45.39% ýokarlanmak ● Global reýting: 3-nji, ● 8-nji Aziýa Pacificuwaş umman reýtingi: 1-nji, largest Iň uly bazarda 5-nji ýerden (68,26%)
  Koprak oka
 • DÖWRÜN WIRTUAL WAKASY 2020

  DÖWRÜN WIRTUAL WAKASY 2020

  Morefun Eastakyn Gündogarda üznüksiz wirtual çärä gatnaşýar 2020. 20 ýyllyk taryhyň üstünde gurlan Seamless Eastakyn Gündogar, sebitleýin tölegleri, bank we fintech ekosistemasyny iki günläp döredijilik alyş-çalşygy, aragatnaşyk we ylham beriji gepleşikler üçin birleşdirýär.Uly pikirler, bazary bozýanlar hakda ...
  Koprak oka
 • TRUSTECH 2019 Töleglere, kesgitlemä we howpsuzlyga üns beriň

  TRUSTECH 2019 Töleglere, kesgitlemä we howpsuzlyga üns beriň

  2019-njy ýylyň 26-njy noýabryndan 28-nji noýabry aralygynda kartoçkalar we sanly ynam tehnologiýalary pudagynyň hünärmenleri Kanndaky Palais des Festivalsda (Fransuz Riviera) ekosistemasynyň her ýyl ýygnanýan ýeri bolan TRUSTECH-de merkezi sahna çykdylar.Tölegler, şahsyýet kesgitlemek we howpsuzlyk b ...
  Koprak oka
 • SEAMLESS Gündogar Afrika 2019

  SEAMLESS Gündogar Afrika 2019

  TÖLEGLER |BANK |FINTECH |INSURTECH Afrikanyň iň möhüm fintech çäresi hökmünde, pudagyň geljegini ara alyp maslahatlaşmak, jedelleşmek we baha bermek üçin tutuş maliýe ekosistemasyny birleşdirýär.Morefun barada aýdylanda bolsa, bu sergä Afrikanyň ilkinji gezek gatnaşmagydyr.Geň galdyryjy ...
  Koprak oka
 • “MoreFun POS” ilkinji gezek Dubaýda “SEAMLESS MIDDLE EAST 2019” -da görkezilýär

  “MoreFun POS” ilkinji gezek Dubaýda “SEAMLESS MIDDLE EAST 2019” -da görkezilýär

  Tehniki önümlerimiz bilen Eastakyn Gündogar töleg çäresine gatnaşanymyz üçin örän şat.Bu ýerde banklardan, töleg kompaniýalaryndan we deň-duş öndürijilerden iň täze töleg tehnologiýalaryny gördük we töleg pudagynyň gülläp ösmegine begenýäris.Ynha, bizde-de ...
  Koprak oka