page_top_back

Täze başlangyç, täze maksat Morefun 2021-nji ýyldaky ýyllyk ýygnagy.

Igerolbars ýyly ýakyn wagtda geler, hemme zat gülläp öser.
2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda, Minjingdäki “Qidie Hot Spring” şypahanasynda “Fujian MoreFun Elektron Tehnologiýa Co.

Annualyllyk ýygnak başlamazdan ozal her merkeziň we bölümiň ýolbaşçylary 2021-nji ýyldaky işler barada gysgaça hasabat berdiler:

aboutus
New start, new goal MoreFun 2021 year-end summary & 2022 annual meeting

Merkezleriň we bölümleriň hasabatlaryndan soň, "täze başlangyç we täze maksatlar" barada çykyş etmek üçin "Fujian MoreFun Electronic Technology Co. Ltd." kompaniýasynyň baş müdiri jenap Çen sahna çykdy.Jenap Çen 2021-nji ýylda dürli bölümleriň gazananlaryny tassyklady we 2022-nji ýylda has ýokary iş teklip etdi. Maksatlar we garaşmalar.

2021-nji ýylda ähli üstünlikler “MoreFun” -yň ýolbaşçylarynyň ýolbaşçylygy we kararlary bilen aýrylmaz baglanyşykly, hatda MoreFun maşgalasyndaky her bir agzanyň yhlasy we erjelligi bolmazdan.Bu ýylda “MoreFun” -yň köp sanly meşhur adamy peýda boldy.Endylyň ahyrynda öwgi çäresinde dolandyryş merkeziniň prezidenti Lu 2021-nji ýylyň ajaýyp toparyny we aýratyn öwgi kararyny yglan etdi.Öňe gitmäge we geçen ýylda uly üstünlikler döretmäge het eden her bir MoreFun adama sag bolsun aýdýaryn.Kompaniýanyň öndürijilik nusgasy we görelde bolmagy üçin amaly hereketleri we netijeli netijeleri ulanyň.

New start, new goal MoreFun 2021 year-end summary & 2022 annual meeting
New start, new goal MoreFun 2021 year-end summary & 2022 annual meeting

Hasyl baýramyny bellemek üçin aýdym aýtmak we gülmek, täze bap açmak üçin ýygnandyk.Agşam sagat 19: 00-da her ýyl agşamlyk nahary resmi taýdan başlandy we jenap Çen banketde tost aýtdy.

Banketde hemmeler şerapdan lezzet alýardylar, göwünsiz aýdym aýdýardylar we kompaniýanyň hemmeler üçin taýýarlan lezzetli şerabyndan we naharyndan lezzet alýardylar.

New start, new goal MoreFun 2021 year-end summary & 2022 annual meeting
New start, new goal MoreFun 2021 year-end summary & 2022 annual meeting

Ilki bilen abadançylyk, täze Aý Täze ýyl.Şeýle hem agşamlyk naharynda dürli reňkli oýunlar we gyzykly lotereýa sessiýalary boldy.Her bir maşgala agzasynyň ünsüni özüne çeken köp sanly nagt gyzyl konwert bardy we sahna iň ýokary derejä ýetdi!

Ahyrynda, jenap Çen has uly baýrak RMB19988 nagt gyzyl konwert goşdy, bu naharyň iň ýokary derejesine ýetdi, geliň ýyllyk koi-iň dogulmagyna şaýat bolalyň!

New start, new goal MoreFun 2021 year-end summary & 2022 annual meeting
New start, new goal MoreFun 2021 year-end summary & 2022 annual meeting

2021-nji ýyla ser salanymyzda, köp hasyl aldyk we minnetdar!
2022-nji ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, tüýs ýürekden öňe barýarys!
2022-nji ýylda, “MoreFun” -yň hemmesi üýtgeşmeleri ýeňip geçmek üçin el-ele geçerler, dogry zatlary, kyn zatlary we wagtyň geçmegi bilen subut edilip bilinjek zatlary öňe sürerler we has uly şöhrat dörederler.
Geliň hemmämiz ýeňimizi ýygnap, has köp işläliň!
Has gyzykly, has köp girdeji!

news

Iş wagty: -20anwar-30-2022