sahypa_top_back

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI Gündogar 2022

dftrgh (1)

31-nji maýdan 1-nji iýuna çenli Birleşen Arap Emirlikleri Dubaýyň Smart Card, Töleg we bölekleýin sergi (üznüksiz Eastakyn Gündogar) Dubaýyň halkara konwensiýa we sergi merkezinde geçirildi.“Fujian Morefun Elektron Tehnologiýa Ş.

Sergi syn

Eastakyn Gündogardaky iň uly maliýe hünär sergisi hökmünde, Middleakyn Gündogar 300-den gowrak sergä we dünýäniň dürli künjeklerinden on müňlerçe sergä gatnaşdy.“Morefun Technology” sergide dürli görnüşli önümleri we akylly önümçilik çözgütleri bilen gatnaşýan müşderileriň ýokary ykrar edilmegine we biragyzdan alkyşyna eýe boldy.

dftrgh (2)
dftrgh (3)
dftrgh (4)
dftrgh (6)

Morefun Smart POS maşgalasy

“Morefun Technology”, “Android POS” (MF919, POS10Q, MF960, MF360), Linux POS (H9, MP70), mpos (MP63), QR kod terminaly (MF66S, MF66B, MF67) we ş.m. ýaly dürli akylly töleg terminallaryny görkezdi. sergi.Bu önümler söwdagärleriň we ulanyjylaryň köpdürli isleglerini kanagatlandyrmak we müşderileri has aňsat, has çalt we ygtybarly töleg tejribesi üçin dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.

dftrgh (7)

Eastakyn Gündogar bazary üçin MF919, POS10Q we H9 ýerli töleg hyzmatlaryny üpjün edijilerde gaty meşhurdyr we maliýe töleg pudagynyň ösüşini we amatlylygyny ýokarlandyrmak üçin ýerli töleg kompaniýalary bilen çuňňur hyzmatdaşlygy amala aşyrdyk.

Häzirki wagtda MF919, POS1QQ we H9 ýerli bazardaky töleg enjamlarynyň talaplaryna laýyk gelýän we ssenariýleri ulanyp töleg taslamasyna çalt girizilip bilinjek Eastakyn Gündogar bazarynda PURE şahadatnamasyny geçdi.

dftrgh (5)
dftrgh (8)
dftrgh (9)

Global hyzmatdaşlyk

2022-nji ýyldaky Dubaý sergisi tamamlandy, ünsüňiz we goldawyňyz üçin sag boluň;Geljekde, global hyzmatdaşlygyň yzygiderli çuňlaşmagy bilen, Morefun Technology tehniki gözleglerine we ösüş güýjüne bil baglamagy dowam etdirer we ulanyjylar üçin has gowy we has giňişleýin töleg önümlerini we hyzmatlaryny döretmäge çalyşar.


Iş wagty: Iýun-09-2022